Detaljer

Titel Anpassade för tillfället : bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869
Författare Lindvall, Anne-Christine
Disputationsort Linköping
Utgivningsår 2004
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv