Detaljer

Titel Akademibondens plikt, universitetets rätt : feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790
Författare Thoré, Anders
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2001
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv agrara förhållanden