Detaljer

Titel Wismars pantsättande till Meklenburg-Schwerin
Författare Lundin, Carl Fredrik
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1891
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv