Detaljer

Titel Tingets kvinnor och män : genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal
Författare Andersson, Gudrun
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1998
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv