Detaljer

Titel Grundläggningen af det svenska väldet i hertigdömena Bremen och Verden
Författare Zetterqvist, Edvard Alexander
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1891
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv