Detaljer

Titel Sverge och Ryssland 1595-1611 : tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen
Författare Almquist, Helge
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1907
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv