Detaljer

Titel Urtima riksdagen i Örebro 1812
Författare Vendel, Valdemar
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1906
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv