Detaljer

Titel Studier till Danmarks reformations historia : från Fredrik I:s död till slutet af Grefvefejden
Författare Heden, Hjalmar
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1903
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Norden
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden