Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804-1808
Författare Grimberg, Carl
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1903
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv