Detaljer

Titel Historieskrifvaren Arnold Johan Messenius
Författare Söderberg, Verner
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1902
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv