Detaljer

Titel Om riksrådsvalen under frihetstiden : bidrag till svenska riksrådets historia
Författare Stavenow, Ludvig
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1890
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv