Detaljer

Titel Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571
Författare Huss, Erik Gunnar
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1902
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv agrara förhållanden