Detaljer

Titel Freden i Fredrikshamn
Författare Hamnström, Erik
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1902
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv