Detaljer

Titel Bidrag till tredje koalitionens bildningshistoria (1803-1805)
Författare Ekedahl, Waldemar
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1902
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv