Detaljer

Titel Sveriges politik mot Polen 1630-1635
Författare Wejle, Carl
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1901
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv