Detaljer

Titel Magnus Dureels negotiation i Köpenhamn 1655-57 : Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s första danska krig
Författare Carlbom, Johan Levin
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1901
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv