Detaljer

Titel Adeln och bondejorden : en studie rörande skattefrälset i Oppunda härad under 1600-talet
Författare Ernby, Eibert
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1975
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv agrara förhållanden