Detaljer

Titel Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer i deras samband med den politiska utvecklingen
Författare Nordlund, Karl
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1900
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv