Detaljer

Titel Bondeståndet i riksdagen 1760-1772
Författare Alexandersson, Erland
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1975
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv