Detaljer

Titel Bidrag till historien om Norrbottens läns bebyggande och odling
Författare Lindell, August
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1900
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv agrara förhållanden