Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under Gustaf IV Adolf
Författare Nilsson, Johan Wilhelm
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1899
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv