Detaljer

Titel Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden : 1523-1594
Författare Edén, Nils
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1899
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv