Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike 1629-1631 : ett bidrag till Gustaf II Adolfs och kardinal Richelieus historia
Författare Weibull, Lauritz
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1899
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv