Detaljer

Titel Sveriges förhållande till Danmark 1788-89
Författare Wahlström, Lydia
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv