Detaljer

Titel Johan III och hertig Karl : 1568-1575
Författare Söderqvist, Olof
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv