Detaljer

Titel Konflikten mellan Danmark och Holstein-Gottorp 1695-1700 : med särskildt afseende fäst vid Sveriges förhållande till densamma. D. 1
Författare Olmer, Emil
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv