Detaljer

Titel Johan III och Europas katolska makter 1568-1580 : studier i 1500-talets politiska historia
Författare Hildebrand, Karl
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden