Detaljer

Titel Om den liturgiska striden under konung Johan III
Författare Hammargren, Jakob Alberg
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden