Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1624-maj 1630
Författare Rydfors, Aron
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1890
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv