Detaljer

Titel Arvid Horn och Karl XII 1710-1713
Författare Ahlström, Walter
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1959
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv