Detaljer

Titel Lars Grubbe, hans lif och verksamhet
Författare Berggren, Per Gustaf
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv