Detaljer

Titel Sverige och stormakterna 1800-1804 : studier i svensk handels- och utrikespolitik
Författare Johnson, Seved
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1957
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv