Detaljer

Titel Rasmus Ludvigsson som genealog
Författare Rosman, Holger
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1897
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv