Detaljer

Titel Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766
Författare Brolin, Per-Erik
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1953
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv