Detaljer

Titel Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria
Författare Hallendorff, Carl
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1897
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv