Detaljer

Titel Gustav III och tryckfriheten 1774-1787
Författare Boberg, Stig
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1951
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv