Detaljer

Titel Sveriges krig i Tyskland 1675-1679. 1
Författare Wimarson, Nils
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1897
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv