Detaljer

Titel Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809
Författare Lext, Gösta
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1950
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv