Detaljer

Titel Jacob de la Gardie : affärsmannen och politikern 1608-1636
Författare Grill, Erik
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1949
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv