Detaljer

Titel Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687-1697
Författare Malmström, Oscar
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1896
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv