Detaljer

Titel Abraham Angermannus : en biografisk studie
Författare Ohlsson, Ragnar
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1946
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv