Detaljer

Titel Till reduktionens förhistoria : gods- och ränteafsöndringarna och de förbudna orterna
Författare Clason, Sam
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1895
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv