Detaljer

Titel Svensk-ryska underhandlingar före freden i Kardis : 1658-1661
Författare Nordwall, Johan Ebbe
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1890
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv