Detaljer

Titel Anders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800
Författare Lange, Per-Adolf
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1940
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv