Detaljer

Titel Gustav III och hans rådgivare 1772-89 : arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer
Författare Almén, Folke
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1940
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv