Detaljer

Titel Kungl. statsutredningen : ett bidrag till finansernas historia under gustavianska tiden
Författare Norelius, Charles
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1894
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv