Detaljer

Titel Svensk-fransk krigs- och fredspolitik i Tyskland 1634-1636.
Författare Arnoldsson, Sverker
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1937
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv