Detaljer

Titel Sveriges krig med staden Bremen och politik i samband därmed åren 1665-1666
Författare Lundqvist, Karl Gustaf
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1893
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv