Detaljer

Titel Sveriges accession till Hannoverska alliansen
Författare Jansson, Hjalmar
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1893
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv