Detaljer

Titel Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612-1651 : med särskild hänsyn till Älvsborgs län
Författare Swenne, Hakon
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1933
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv